24.5.2024, 07:25

Досвід Кривоніс В.В. "Вдосконалення методів вивчення довкілля в процесі здійснення практичної і дослідницької діяльності під час навчально-виховного процесу в гуртку"

Гурток "Основи екологічних знань" початкового рівня передбачає роботу з дітьми від 6 до 10 років. Даний етап є підготовчим й включає набуття елементарних екологічних знань з навколишнього світу, формування початкових практичних навичок ведення фенологічних спостережень, роботи на навчально-дослідній земельній ділянці, закладку нескладних короткотривалих дослідів, що сприяє розвитку у дітей спостережливості, вміння робити висновки й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Тематика дослідів включає "Вивчення агротехнічних заходів по догляду за рослинами", "Квітковий годинник", "Сезонні зміни рослин", "Насіннєве розмноження однорічних і багаторічних рослин" тощо. За результатами проведених досліджень вихованці разом з керівником оформлюють звітні матеріали, пишуть реферати. Одночасно заняття спрямовані на розвиток елементарних навичок з обробітку земельних ділянок й користування робочим інвентарем. Це полив квітів, посів розсади та насіння у підготовлений ґрунт, видалення бур'янів.

Для дітей 1-2 класів заняття носять більш пізнавально-розважальний характер із застосуванням ігрових методик та малювання. Так, дітям пропонуються цикл занять з тем "Тварини лісу", "Тварини та рослини водного середовища", "Життя ґрунту", "Тварини і рослини степів", "Мешканці пустель" тощо. При цьому в межах теми одна чи група тварин, рослин розглядається окремо із вказуванням зв’язків з іншими тваринами чи рослинами даного угруповання. Дітям пропонується різноманітні картки із завданнями (з'єднати крапки у зображенні тварини, домалювати певні частини тіла, намалювати тварину за опорними лініями тощо), екологічні казки, загадки, розповідь цікавих фактів з життя тварини чи рослини.    

До завдань гуртка вищого рівня "Еколог" входить організація експериментально-дослідницької роботи серед учнів старшого шкільного віку. До його складу входять вихованці – члени МАН. Блок навчання включає теоретичну і практичну частини й проводиться у груповій та індивідуальній формах. Під час теоретичних занять вихованці поглиблюють загальні знання з біології та екології, а також набувають спеціальних знань з предмету начально-дослідницької діяльності. Під час практичних занять учні займаються такими видами дослідницької роботи, що сприяють розвитку їх умінь і навичок самостійної навчально-пізнавальної та навчально-дослідницької діяльності, забезпечують планомірне розширення й узагальнення знань, оволодіння різноманітними методиками досліджень. Дані заняття поділяються на експериментальні та навчальні екскурсії, практичні заняття в навчальних кабінетах і на місцевості. Накопичення теоретичного матеріалу з проблеми, що буде досліджуватись, починається з реферативно-творчої роботи в ході вивчення окремих тем. Крім того, для кожного вихованця складається окреме тематичне планування, за яким робота проводиться індивідуально з кожною дитиною. Дана робота передбачає визначення мети і завдань майбутньої дослідницької роботи, об’єкту і предмету, аналізу літератури, формулювання гіпотези, вибір методів роботи, інструктаж щодо її виконання, самостійне виконання практичної роботи або спільно з педагогом в залежності від складності завдань, обробку результатів та публічну презентацію отриманих результатів. Слід зазначити, що протягом осінньо-зимових місяців іде накопичення літературних даних та поглиблення знань з певної проблеми, наступні весняні та літні місяці проводиться практична частина роботи, закладаються досліди, організовуються виїзди на місцевість відповідно до теми роботи. Досить важливим під час виконання та написання дослідницьких робіт є співпраця з науковцями з вищих начальних закладів. Так, діти щорічно виїжджають у літній профільний оздоровчий табір "Деснянські зорі", де мають змогу ознайомитись з методиками проведення польових досліджень та самостійно виконати нескладні досліди під керівництвом педагогів вищих навчальних закладів. Набуті під час перебування у таборі певні доробки доопрацьовуються на місці спільно з педагогом-керівником, оскільки навіть набувши навичок самостійної роботи, отримані результати перевіряються вчителем аби запобігти грубим помилкам, спільно формуються висновки і готуються тези до конкурсу-захисту дослідницьких робіт, що і завершує тривалу роботу гуртка. Таким чином, виконання дослідницьких робіт учнями старших класів є запорукою успішної професійної діяльності в майбутньому, під час навчання у вищих начальних закладах.

Слід зазначити, що вихованці гуртків вищого рівня "Еколог" ставали переможцями на міському та обласному етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, брали участь у захисті робіт на Всеукраїнському рівні. Тематика робіт вихованців включала вивчення екологічного стану р. Шостка, повітря, ярусної структури надземної фітомаси лучної рослинності заплави р. Десна, біоіндикацію води в р. Шостка за індикаторними мікроскопічними водоростями, а також вивчення дендрологічного складу парків і скверів центрального району м. Шостка.