24.5.2024, 08:11

Гурток «Юні ботаніки»

Програма гуртка спрямована на вивчення не тільки форму, будову, розвиток, властивості, життєдіяльність окремих рослинних організмів, але і вивчення цілих угруповань, що об'єднуються у фітоценози, їхніх компонентів, взаємозв'язок з іншими ценозами.

Мета роботи гуртка полягає у формуванні базових компетентностей особистості у процесі засвоєння системи знань з ботаніки, оволодіння уміннями і навичками дослідництва та експериментальної діяльності.

Основні завдання:

  • оволодіння основним термінологічним апаратом, поглибленння знань з теоретичних основ ботаніки, ознайомлення з сучасними основами дослідницької діяльності;
  • уміння застосовувати знання під час постановки експерименту ;
  • набуття навичок у розмноженні та вирощуванні культурних та дикорослих рослин в умовах відкритого і захищеного ґрунту відповідно до сучасних екологічно обґрунтованих технологій.