24.5.2024, 07:49
Мужило Віктор ІвановичП.І.Б.: Мужило Віктор Іванович
Освіта: Вища, Глухівський педагогічний інститут.
Місце роботи: Шосткинська міська станція юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області
Посада: керівник гурткової роботи
Стаж роботи в позашкільному закладі: 13 років.

Авторська програма з еколого-натуралістичної позашкільної освіти

Гуртка "Знавці рослин"

Основний рівень навчання

2 роки навчання

Віковий контингент вихованців: 10-14 років

Навчальна програма "Знавці рослин"

 

Програма гуртка "Знавці рослин" розрахована на творчі учнівські об’єднання початкового рівня (учні середнього шкільного віку) загальноосвітніх навчальних закладів, навчальних закладів нового типу та позашкільних навчальних закладів.

Робота в гуртку "Знавці рослин" розрахована на два роки, до неї залучаються учні середнього шкільного віку. Кількість гуртківців 12-15 осіб.

Мета програми: Ознайомлення членів гуртка з предметом, теоретичними та прикладними завданнями ботаніки та природознавства, методами наукових досліджень, розвиток здатності учнів до виробничої та дослідницької діяльності в умовах початкової спеціалізованої підготовки.

До змісту занять гуртка "Знавці рослин" входять питання охорони природи, вивчення рослинного світу своєї місцевості. Колекціонування лікарських рослин на дослідних земельних ділянках, ознайомлення з новими корисними для людини рослинами, рослинами-радіопротекторами.

На заняттях гуртківці знайомляться з роллю рослин у біосфері Землі, їх біологічним і господарським значенням.

Тематичний план складений з урахуванням більш поглибленого вивчення рослин, їх властивостей,  розповсюдження, інтродукції та екології з метою одночасного ведення дослідницьких робіт за темами: "Лікарські рослини України", "Фенологічні спостереження за рослинами". "Вирощування та вивчення властивостей нових та рідкісних, корисних для людини рослин". В зв’язку з цим в порівнянні з типовою програмою, в даній програмі збільшена кількість як теоретичних, так і практичних годин.

Навчальна програма передбачає два роки навчання:

1-й рік – початковий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень.

2-1 рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Програмою передбачено вирішення таких завдань:

 • засвоєння гуртківцями системи знань про закономірності життєдіяльності рослинних організмів;
 • ознайомлення з сучасною системою рослинних організмів, із характерними ознаками представників різних систематичних груп;
 • формування наукового світогляду, а також загальнолюдських духовних цінностей. Патріотичне, трудове й екологічне виховання;
 • знайомство з методикою збирання та визначення рослин;
 • застосування сучасних технологій навчання.

Актуальність гуртка. Зміст додаткової освіти визначається концепціями біологічної освіти, програмами базової та додаткової біологічної освіти.

За останні роки відбулося оновлення змісту і структури шкільної програми з біології рослин. З одного боку, зміст її розширюється, дещо ускладнюється; з іншого – у шкільній програмі зменшено час на вивчення різноманітності живої природи (систематику), а також кількість конкретних представників царства Рослин, що вивчаються на уроках. Важко охопити весь матеріал у межах шкільних годин. Допомогти вчителям біології та учням поможе робота в гуртках.

Форми занять: бесіди, лекції, практичні роботи, екс­курсії, польові практики, тренінги, екскурсії, творчі завдання, "круглі столи".

Методи занять: аудіальні (бесіда, розповідь), візуальні, полімодальні.

 

       

Початковий рівень, перший рік навчання

 

Навчально-тематичний план

Назва розділу

Кількість годин

теоретичні заняття

практичні заняття

усього

Вступ

4

2

6

Розділ 1. Живі рослинні організми і довкілля

14

10

24

Розділ 2. Місце рослин серед інших груп живих організмів.

8

4

12

Розділ 3. Ботаніка – наука про рослини

14

8

22

Розділ 4. Рослини – джерело життя на Землі

18

12

30

Розділ 5. Географія рослин

4

4

8

Розділ 6. Цілющі рослини і людина

16

12

28

Розділ 7. Охорона рослинного світу

4

4

8

Розділ 8. Підготовка та закладання дослідів

2

4

6

Розділ 9. Догляд та спостереження за лікарськими рослинами

2

6

8

Разом:

86

68

144

 

 

Програма

Вступ (6 год.)

Теоретичні заняття. Організаційне заняття. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Сучасний рослинний світ Землі.

Практичні заняття. Екскурсія на навчально-дослідну ділянку станції юних натуралістів.

 

Розділ 1. Живі рослинні організми і довкілля (24 год.)

Теоретичні заняття. Фактори довкілля, що впливають на живі рослинні організми. Рослини і довкілля.  Роль рослинного покриву в біосфері. Екологічні зв’язки в живій природі. Людина і довкілля. Причини забруднення ґрунту, повітря, води людиною. Вплив людини на рослинний світ. Інтродукція рослин. Причини скорочення рослинного світу.

Практичні заняття. Складання картосхеми поширення рослин Шосткинського району. Написання реферату: "Вплив рослин на довкілля", "Роль зелених насаджень в очищенні повітря".

 

Екскурсія до зали природи краєзнавчого музею. Екскурсія в ліс.

 

Розділ 2. Місце рослин серед інших груп живих організмів (12 год.)

Теоретичні заняття. Характеристика рослин. Історія виникнення найперших рослин на Землі. Рослини ендеміки. Рослини епіфіти.

 

Практичні заняття. Визначення в природі рослинних угруповань та розповсюдження в них тварин. Взаємозв’язок співіснування порід дерев і грибів.

 

Розділ 3. Ботаніка – наука про рослини (22 год.)

Теоретичні заняття. Рослини – живі організми. Загальна характеристика царства рослин. Рослинні угруповання лісу, луків, боліт. Різноманітність рослин. Життєві форми рослин. Взаємозв’язок рослинності та місць зростання. Водорості.

 

Практичні заняття. Робота з гербарієм. Визначення рослин по класифікації. Опис трьох життєвих форм рослин (сосни, калини, пирію). Складання паспортів рослин.

 

Розділ 4. Рослини – джерело життя на Землі (30 год.)

Теоретичні заняття. Значення рослин для людини. Рослини – легені  планети. Рослини джерело їжі. Рослини джерело ліків і вітамінів. Квітково-декоративні рослини. Культурні рослини. Технічні рослини господарського значення. Походження культурних рослин. Рослини закритого ґрунту. Найбільш поширені рослини Полісся. Найпоширеніші квітково-декоративні рослини навчально-дослідної ділянки.

 

Практичні заняття. Екскурсія до міського парку. Дослід "Дихання рослин". Догляд за кімнатно-декоративними рослинами. Екскурсія до ботанічного саду. Робота з картою "Рослинний світ". Екскурсія до зимового саду.

 

Розділ 5. Географія рослин (8 год.)

Теоретичні заняття. Розповсюдження рослин по материках. Залежність рослинного покриву від кліматичних умов. Екзотичні рослини материків.

 

Практичні заняття. Природні і історичні місця походження найвідоміших на Землі рослин. Робота з контурною картою: "Розповсюдження рослин по материках".

 

Розділ 6. Цілющі рослини і людина (28 год.)

Теоретичні заняття. Рослини цілителі. Використання рослин у фіто медицині. Історія фітотерапії. Народна медицина. Лікарські рослини. Рослини радіопротекторної дії. Лікарські рослини України. Області, регіону. Отруйні рослини. Лікарські рослини на підвіконні.

 

 Практичні заняття. Робота з гербарієм лікарських рослин. Перевірка на схожість насіння лікарських рослин. Написання реферату: "Цілющі властивості рослин". Складання календаря догляду за кімнатними лікарськими рослинами. Фітобар "Зелена аптека". Визначення лікарських рослин за допомогою визначника.

 

Розділ 7. Охорона рослинного світу (8 год.)

Теоретичні заняття. Проблеми охорони природи. Неформальні екологічні об’єднання та їх роль в охороні навколишнього середовища. Державні заповідники, заказники та ботанічні сади – пам’ятки природи. Природоохоронні суспільні заходи, екологічне виховання та пропаганда охорони природи серед населення.

 

Практичні заняття. Проведення конференції: "Охорона природи – справа кожного". Визначення та картування Червонокнижних рослин своєї місцевості.

 

Розділ 8. Підготовка та закладання дослідів (6 год.)

Теоретичні заняття. Ознайомлення з біологічними вирощування найбільш розповсюджених місцевих квітково-декоративних рослин.

 

Практичні заняття. Визначення дерев і кущів у безлистому стані. Розвиток ранньоквітучих рослин під снігом.

 

Розділ 9. Догляд та спостереження за лікарськими рослинами (8 год.)

Теоретичні заняття. Вирощування лікарських рослин: з насіння, поділом кореневища, поділом куща.

 

Практичні заняття. Способи збору та заготівля лікарської сировини. Місця збору лікарської сировини. Календар збирання лікарської сировини. Сушіння і обробка. Зберігання, якість лікарської сировини. Виготовлення особистого календаря збору лікарської сировини.  

 

 

Основний рівень, другий рік навчання

 

Навчально-тематичний план

Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

усього

Вступ

4

2

6

Розділ 1. Живі рослинні організми і довкілля.

 

 

30

Розділ 2. Місце рослин серед інших груп живих організмів.

12

8

4

Розділ 3. Ботаніка – наука про рослини.

34

24

10

Розділ 4. Ріст і розвиток рослин.

30

18

12

Розділ 5. Географія рослин.

8

6

2

Розділ 6. Цілющі рослини і людина

28

12

16

Розділ 7. Охорона рослинного світу.

8

4

12

Розділ 8. Закладання та проведення дослідів.

4

12

16

Розділ 9. Догляд та спостереження за лікарськими рослинами.

10

12

22

Разом:

196

116

80

 

 

Програма

 

Вступ (6год.)

Теоретичні заняття. Організаційне заняття. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Зелені рослини – основні джерела органічного життя на Землі.

 

 Практичні заняття. Екскурсія на науково-дослідну ділянку СЮН.

 

Розділ 1. Живі рослинні організми і довкілля (30 год.)

Теоретичні заняття.

Екологічні зв’язки в живій природі. Рослини і довкілля. Роль рослинного покриву в біосфері. Зв'язок живих організмів з неживою природою. Значення рослин в житті  тварин (повітря, їжа, житло).  Вплив людини на рослинний світ. Інтродукція рослин. Причини скорочення рослинного світу. Роль земних насаджень в очищенні повітря.

 

Практичні заняття. Похід в заказник рідного краю. Лекторій "Бережіть свою планету". Написання реферату "Вплив рослин на довкілля". Складання схеми екологічного взаємозв’язку. Складання картосхеми поширення рослин Шосткинського району. Екскурсія до лісу.

 

Розділ 2. Місце рослин серед інших груп живих організмів (12 год.)

Теоретичні заняття.

Предмет, завдання і методи фізіології рослин в Україні. Етапи розвитку фізіології рослин. Розвиток фізіології рослин в Україні. Основні проблеми фізіології рослин.

 

Практичні заняття. .Визначення в природі рослинних угруповань та розповсюдження в них тварин. Взаємозв’язок співіснування порід дерев і грибів.

 

Розділ 3. Ботаніка – наука про рослини. (34 год.)

Теоретичні заняття.  Рослини і біосфера. Рослини – посередники між Сонцем і життям на нашій планеті, основні продуценти органічної речовини. Роль рослин у підтриманні складу атмосфери та кругообігів речовин. Залежність людини від рослинного світу. Принципи класифікації рослин.  Методи систематики рослин. Сучасна система царства Рослин. Екологічні групи є життєві форми водоростей. Сучасна класифікація водоростей. Різноманітність статевих процесів і особливості циклів відтворення водоростей. Характерні представники підцарства Багрянки, або Червоні водорості. Підцарство Справжні водорості. Поняття про вищі спорові рослини.

 

Практичні заняття. Досліди на випаровування рослиною води.  Екскурсія до природничого музею. Традиційні уявлення про поділ на "нижчі" та "вищі" рослини. Написання реферату (тема: "Значенні водоростей в екосистемах і житті людини"). Екскурсія до лісу, парку.

 

Розділ 4. Ріст і розвиток рослин (30 год.)

Теоретичні заняття.  Різноманітність рослинного світу Землі.  Проростання насіння. Фази росту та їх особливості. Штучна культура рослинних клітин, тканин і органів. Типи росту органів рослин. Ріст рослин і вплив на нього зовнішніх умов. Швидкість росту. Пристосування рослин до сезонного ритму зовнішніх умов. Поняття про суму ефективних температур. Адаптація рослин до високих і низьких температур періодичної дії. Реакція рослин на температурні градієнти середовища. Тропізм.

 

Практичні заняття.. Визначення зон росту коренів і стебел методом позначок. Розмноження рослин живцями. Спостереження за геотропічною реакцією рослин. Спостереження за фото тропічною реакцією рослин.

 

Розділ 5. Географія рослин (8 год.)

Теоретичні заняття. Розповсюдження рослин по материках.  Залежність рослинного покриву від кліматичних умов. Екзотичні рослини материків.

 

Практичні заняття. Робота з контурними картами з теми "Природничі і історичні місця походжень найвідоміших на Землі рослин".

 

Розділ 6. Цілющі рослини і людина (28 год.)

Теоретичні заняття. Різноманітність цілющих рослин. Використання рослин у фітомедицині. Переваги фітотерапії перед хімічними препаратами. Забезпечення умов успішної фітотерапії. Наукові пошуки фітотерапії. Лісові лікарські рослини. Лікарські рослини. Рослини радіопротекторної дії.  Лікарські рослини свого регіону.

 

Практичні заняття.  Екскурсія до лісу. Складання картосхеми розповсюджених лікарських рослин регіону. Робота з гербарієм лікарських рослин. Написання реферату "Лікарські рослини як засіб підвищення захисних функцій організму". Складання календаря догляду за кімнатними лікарськими рослинами. Фітобар "Зелена аптека".

 

Розділ 7. Охорона рослинного світу (12 год.)

Теоретичні заняття. Охорона природи як необхідна умова збереження навколишнього середовища. Наслідки порушення природної рівноваги. Вплив нераціональної господарської діяльності людини на природу. Основні рослинні угрупування. Роль рослин у природі, житті людини та в народному господарстві.

 

Практичні заняття.  Екскурсія до лісу. Виявлення рідкісних рослин для даної місцевості, опис і організація їх охорони . Проведення конференції "Охорона рідкісних рослин".

 

Розділ 8. Закладання та проведення дослідів (16 год.)

Теоретичні заняття. Ознайомлення з тематикою дослідів, які проводяться на навчально-дослідній земельній ділянці, у теплиці. Складання робочих планів.

 

Практичні заняття.. Конкурс на найкращу дослідну роботу.  Закладання дослідів у відкритому ґрунті. Закладання дослідів у закритому ґрунті. Фенологічні та метеорологічні спостереження в процесі проведення дослідів. Оформлення результатів дослідницької роботи: щоденників, гербаріїв, колекцій. Екскурсія в природу.

 

Розділ 9. Догляд та спостереження за лікарськими рослинами (22 год.).

Теоретичні заняття. Визначення лікарських рослин за допомогою визначників. Лікарські рослини та їх значення для медицини. Природа – джерело зеленої аптеки. Фітотерапія як наука. Історія розвитку фітотерапії.  Економічне стимулювання раціонального природокористування, вирощування лікарських рослин.

 

Практичні заняття. Визначення видового складу лікарських рослин. Виготовлення гербарію. Вирощування лікарських рослин на навчально-дослідних ділянках. Інтродукція лікарських рослин. Написання рефератів (теми рефератів: "Лікарські рослини в народній медицині", "Дикорослі лікарські рослини"). Виготовлення особистого календаря збору лікарської сировини.

 

Прогнозований результат

Учні повинні мати уявлення про:

 • Предмет, завдання та методи ботаніки;
 • Методи наукового дослідження;
 • Історію розвитку ботаніки;
 • Наукові принципи сучасної систематики;
 •  Актуальні проблеми ботаніки.

Учні повинні знати:

 • Властивості живих систем;
 • Основні принципи класифікації рослин;
 • Основні органели рослинної клітини;
 • Основи фізіології та біохімії рослинної клітини;
 • Фази росту рослин та їх особливості;
 • Основні рослинні тканини;
 • Систематичні відділи та їх характеристика.

Учні повинні вміти:

 • Збирати рослини в природі;
 • Виготовляти та етикетувати гербарні зразки;
 • Визначати види рослин за визначниками;
 • Виготовляти зрізи рослинних тканини;
 • Проводити відбір альгологічних зразків;
 • Працювати з мікроскопом;
 • Проводити флористичний опис;
 • Проводити порівняння місцевих флор;
 • Закладати пробні ділянки;
 • Оформляти результати практичних робіт.

 

Список рекомендованої літератури для педагогів

 1. Голлербах М.М. и др. Жизнь растений: В 6 т. – М.: Просвещение, 1977.
 2. Морозюк С.С. Біологія: підручник для учнів 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 2-ге вид. – Харків: Торсінг, 2001. – 224 с.
 3. Остапенко Д.І. Шкільні досліди з фізіології рослин. К.: Радянська школа, 1980. – 120 с.
 4. Практикум по анатомии растений: Учеб. пособие для студентов биол. спец. вузов / Барыкина Р.П., Кострикова Л.Н., и др.: Под ред. Транковского Д.А. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1979. – 229 с.
 5. Хржановский В.Г. Курс общей ботаники. – М.: Высш. школа, 1976. – 272 с.
 6. Яковлев Г.П., Аверьянов Л.В. Ботаника для учителя: В 2 ч. – М.: Просвещение: АО "Учеб. лит-ра", 1996. – 224 с.

 

Список рекомендованої літератури для учнів

 1. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника: В 2-х т. Т. 1: Пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – с. 194-197.
 2. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин. – К.: Вища шк., 1995.
 3. Определитель высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин и др., редкол.: Ю.Н. Прокудин (отв. ред.) и др. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. – 336 с.
 4. Елин Е.Я., Оляницкая Л.Г., Ивченко С.И. Школьный определитель растений. – К.: Рад. шк., 1988. – 368 с.
 5. Смирнов А.В. Мир растений. – М.: Мол. гв., 1981. – 300 с. 

 

Орієнтовний перелік обладнання

Об'єкти натуральні

Гербарії

Дикорослі рослини

1 комп.

Муляжі

Гриби

1 наб.

Плоди та коренеплоди

1 наб.

Прилади та пристосування

Мікроскоп біологічний

12 шт.

Термометр для повітря

6 шт.

Лупа ручна

12 шт.

Компас шкільний

1 шт.

Прес ботанічний

1 шт.

Ваги лабораторні

2 шт.

Інструменти

Садово-городні

15 шт.

Ножиці для обрізування чагарників

1 шт.

Пінцет

15 шт.

Обприскувач

5 шт.

Контрольно-вимірювальні

Рулетка 10 м

2 шт.

Метр складний

1 шт.

Лабораторний посуд та спорядження

Колба конічна

10 шт.

Пробірка біологічна

20 шт.

Чашка Петрі

10 шт.

Піпетка

15 шт.

Стакан хімічний

5 шт.

Циліндр мірний

5 шт.

Горщик

3 шт.

Совок вузький для викопування рослин

2 шт.

Відро

3 шт.

Кілки

10 шт.

Шпагат

10 м

Сітка Раменського

1 шт.

Папка гербарна

1 шт.

Гербарний прес

1 шт.

Ножиці побутові

8 шт.

Друковані

Таблиці

Плодово-ягідні культури

1 комп.

Овочеві культури

1 комп.

Олійні культури

1 комп.

Папоротеподібні (папороть, хвощі, плавуни)

1 комп.

Мохи (зозулин мох, сфагнум)

1 комп.

Водорості (хламідомонада, хлорела, спірогіра,  улотрікс)

1 комп.

Морські водорості

1 комп.

Отруйні та їстівні гриби

1 комп.

Плісеневі гриби (мукор, пеніцил)

1 комп.

Культурні і дикорослі квіткові рослини

1 комп.

Основні групи рослин

1 комп.

Будова рослин

1 комп.

 

 

Терміни (поняття), які повинні засвоїти учні

 

 1. Абіотичні фактори
 2. Автотрофні організми
 3. Агробіоценоз
 4. Аеренхіма
 5. Алелопатія
 6. Альгологія
 7. Анатомія
 8. Андроцей
 9. Апарат Гольджі
 10. Білки
 11. Біогеоценоз
 12. Біосфера
 13. Біохімія
 14. Ботаніка
 15. Бродіння
 16. Вакуоля
 17. Вид
 18. Водообмін
 19. Волокна
 20. Всисна сила
 21. Гаметангій
 22. Гаметофіт
 23. Гідрофіт
 24. Гінецей
 25. Гістологія
 26. Гіфи
 27. Геоботаніка
 28. Геотропізм
 29. Гербіцид
 30. Гетерогамія
 31. Голонасінні
 32. Гормони
 33. Дводольні
 34. Диплоїдія
 35. Дихання рослин
 36. Деревина
 37. Евгленові
 38. Екологічні фактори
 39. Екологія
 40. Ендосперм
 41. Епідерма
 42. Еукаріоти
 43. Жилкування
 44. Життєвий цикл
 45. Зав'язь
 46. Запилення
 47. Зародок
 48. Зигоспорангій
 49. Зони кореня
 50. Ізогамія
 51. Індивідуальний розвиток
 52. Камбій
 53. Квітка
 54. Класифікація
 55. Клітина
 56. Коленхіма
 57. Кора
 58. Коренева система
 59. Кореневий тиск
 60. Кругообіг елементів
 61. Ксилема
 62. Ксерофіти
 63. Кутикула
 64. Лейкопласт
 65. Листкова пластинка
 66. Макроелементи
 67. Маточка
 68. Мікроелементи
 69. Мітохондрії
 70. Мегаспорангій
 71. Меристема
 72. Морфологія
 73. Мутуалізм
 74. Насіння
 75. Нестатеве розмноження
 76. Нітрати
 77. Однодольні
 78. Однорічники
 79. Онтогенез
 80. Органи
 81. Оогамія
 82. Пагін
 83. Паренхіма
 84. Пігменти
 85. Пектини
 86. Перидерма
 87. Плазмоліз
 88. Пластиди
 89. Плоди
 90. Провідні тканини
 91. Продихи
 92. Покритонасінні
 93. Ріст рослин
 94. Розвиток
 95. Рослинна асоціація
 96. Сім'ядолі
 97. Симбіоз
 98. Склеренхіма
 99. Сорус
 100. Спора
 101. Спорофіт
 102. Стебло
 103. Сукулент
 104. Супліддя
 105. Суцвіття
 106. Талом
 107. Тиск кореневий
 108. Тканина
 109. Торф
 110. Транспірація
 111. Тропізм
 112. Тургор
 113. Фітоіндикація
 114. Фітоценоз
 115. Фермент
 116. Флоема
 117. Фотоперіодизм
 118. Фотосинтез
 119. Хлоропласт
 120. Хлорофіл
 121. Холодостійкість
 122. Хромопласт
 123. Царство
 124. Цитологія
 125. Чашечка
 126. Чашолисток
 127. Ядро
 128. Яйцеклітина